Prelazni rok u Evropi: Milan i City ispred svih

U ve­ćem di­je­lu Evro­pe pre­la­zni rok ni­je još ni po­čeo, a već ne­dje­lja­ma sve pr­šti na fud­bal­skoj tran­sfer pi­ja­ci. Već su po­mje­re­ne ne­ke gra­ni­ce i za­vr­še­no ne­ko­li­ko ve­li­kih tran­sfe­ra, a naj­za­ni­mlji­vi­je tek pred­sto­ji.

Pre­la­zni rok u En­gle­skoj, Fran­cu­skoj, Ru­si­ji i još ne­kim dr­ža­va­ma je zva­nič­no po­čeo, a u Ita­li­ji, Špa­ni­ji, Nje­mač­koj i ve­ćem di­je­lu Sta­rog kon­ti­nen­ta će zva­nič­no po­če­ti 1. ju­la. Po obi­ča­ju, en­gle­ski pre­mi­jer­li­ga­ši su re­a­li­zo­va­li pet do de­set naj­ve­ćih tran­sfe­ra u do­sa­da­šnjem di­je­lu pre­la­znog ro­ka.

Do­mi­ni­ra Man­che­ster Ci­ty, ko­ji je vla­snik re­kord­nog tran­sfe­ra, Ber­nar­da Sil­ve ko­ji je pre­šao iz Mo­na­ca u City za 50 mi­li­o­na eura, s tim što taj tran­sfer mo­že da se po­ve­ća za još 20 mi­li­o­na, ako Por­tu­ga­lac ostva­ri pla­ni­ra­ne bo­nu­se. Osim Sil­ve, na „Eti­had” je do­šao bra­zil­ski gol­ma­n Eder­so­na iz Ben­fi­ce, za 40 mi­li­o­na. Ever­ton je na dva po­ja­ča­nje po­tro­šio 55 mi­li­o­na. Na „Gu­di­son” je za 28,5 mi­li­o­na do­šao gol­man Jor­dan Pick­ford iz Sun­der­lan­da, dok su za pot­pis Ajaxo­vog ka­pi­te­na Klaa­sse­na „ka­ra­me­le” is­pla­ti­le Ho­lan­đa­ni­ma 27 mi­li­o­na. Klup­ski re­kord je obo­rio Li­ver­pool do­vo­đe­njem Egip­ća­ni­na Mo­ha­me­da Sa­la­ha za 42 mi­li­o­na iz Ro­me. plus osam na ime do­dat­nih bo­nu­sa. Man­che­ster United je za 35 mi­li­o­na ku­pio Vic­to­ra Lin­de­lo­fa iz Ben­fi­ce, a kroz bo­nu­se bi tran­sfer mo­gao da na­ra­ste čak na 45. Chelsea i To­tten­ham još ni­ko­ga ni­su ku­pi­li, Ar­se­nal je do­veo Se­a­da Ko­la­šin­ca iz Schal­kea kao slo­bod­nog igra­ča, dok je Le­icester is­pla­tio 13,5 mi­li­o­na za što­pe­ra Hul­la, Ha­rrya Maguiae­ra. Špan­ci su ma­lo tro­ši­li i ono pra­vo tek sli­je­di. Bar­ce­lo­na je još ne­ak­tiv­na, Re­al je po­tro­šio 71 mi­li­on za ti­nej­dže­ra Fla­men­ga, Vi­ni­ciu­sa Ju­ni­o­ra (45) i Thea Herr­nan­de­za iz Atle­ti­ca (26).

Njem­ci obič­no za­vr­še sve čak i pri­je ne­go što i zva­nič­no poč­ne pre­la­zni rok. Ba­yern je već po­tro­šio pre­ko 90 mi­li­o­na na Kin­gsley Ko­ma­na iz Ju­ven­tu­sa, Ni­kla­sa Su­lea i Se­ba­sti­a­na Ru­dya iz Ho­ffen­hai­ma, Ser­ga Gna­brya, kao i Co­ren­ti­na To­li­ssoa iz Lyo­na. Ak­tiv­na je bi­la i Bo­ru­ssi­a Dort­mund, ko­ja je po­tro­ši­la ukup­no 44 mi­li­o­na, Leipzig 12,5, Wolf­sburg 17, Ho­ffen­ham 9, Koln 7, Her­ta 13,5... Ukup­no su bun­de­sli­ga­ši do sa­da pla­ti­li 295.750.000 eura na po­ja­ča­nja ovog lje­ta. Na­spram 279.800.000 utro­še­nih od stra­ne en­gle­skih pre­mi­jer­li­ga­ša ili 144.550.000 evra špan­skih klu­bo­va.

Klu­bo­vi ita­li­jan­ske Se­ri­je A su do sa­da po­tro­ši­li 275.660.000 eura, a Mi­lan je re­kor­der (102 mi­li­o­na). Milan je doveo Andrea Silvu za 38 miliona iz Porta, Kessiea iz Atalante za 28 miliona, Musacchia iz Villareala za 18 miliona i Rodrigueza iz Wolfsburga za 18 miliona evra, te tako došao na vrh kao klub koji je najviše potrošio ovog ljeta od vodećih klubova u Evropi. Ju­ven­tus je po­tro­šio 72,5 mi­li­o­na, a Ro­ma i In­ter su zbog fi­nan­sij­skog fer ple­ja pr­vo mo­ra­li da pro­da­ju.

Kod Fran­cu­za se is­ta­kao Mo­na­co ko­ji je po­sli­je pro­da­je Ber­nan­da Sil­ve, Germai­na...na ta­len­te po­tro­šio 37 mi­li­o­na. Lille je osim tre­ne­ra Mar­ce­la Biel­se do­veo i još dva za­ni­mlji­va mla­da po­ja­ča­nja, ko­ja su pla­će­na 10 mi­li­o­na. Če­ka­ju se Liyon, Mar­seille i Pa­ris Saint Germain.

(Dan.co.me)

0 Primjedbe

Objavi komentar

Napišite komentar (0)

Noviji Stariji